Kde a ako požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO

Autor: Veronika Puškár Škodová | 10.4.2020 o 9:23 | Karma článku: 1,54 | Prečítané:  541x

SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť, alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %  môžu požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu.

Od 8.4.2020 majú SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci) možnosť podať žiadosť o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Kto všetko spadá pod SZČO?

Subjekty, ktoré dosahujú príjmy:

Príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP:

a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,

b) príjmy zo živnosti,

c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov neuvedené v písmenách a), b),

d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a 8.

Príjmy podľa § 6 ods. 2 ZDP:

a) z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,

b) z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,

c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu,

d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,

e) príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Príjmy podľa § 6 ods. 5 ZDP:

a) príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,

b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

c) príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a) na základe zmluvy o predaji podniku,

d) výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

Podmienky príspevku:

 • Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.
 • SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny
 • Určené pre subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020

SZČO zároveň spolu so žiadosťou musí čestne prehlásiť, že:

 • Nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach
 • v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu mu poklesli tržby
 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

Prehlasuje sa čestným prehlásením, pričom kontrola správnosti bude prebiehať až následne, aktuálne dostane príspevok každý, kto o to požiada.  Upozorňujeme však, že v prípade nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti, môže byť táto skutočnosť klasifikovaná ako podvod alebo subvenčný podvod, čo predstavuje trestný čin s trestnoprávnymi dôsledkami. Žiadateľ by bol v takomto prípade zároveň povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok.

Kde sa podáva žiadosť?

 • miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť

Na stránke www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk je možné stiahnuť Žiadosť o poskytnutie príspevku a Výkaz pre priznanie príspevku. Predmetné dokumenty je potrebné stiahnuť do počítača, vyplniť a následne zaslať prostredníctvom:

- portálu Slovensko.sk, ak máte aktivovanú schránku a zriadený elektronický podpis

- e-mailom na adresu príslušného úradu práce

len výnimočne:

- poštou na adresu príslušného úradu práce

- osobne v podateľni príslušného úradu práce

Výška príspevku:

Za marec:

Pokles tržieb

výška príspevku

<10%

-   €

od 10 do 19,99 %

90,00 €

od 20 do 29,99 %

150,00 €

od 30 do 39,99 %

210,00 €

40% a viac

270,00 €

 

Za apríl a nasledujúce mesiace:

Pokles tržieb

výška príspevku

<20%

-   €

od 20 do 39,99 %

180,00 €

od 40 do 59,99 %

300,00 €

od 60 do 79,99 %

420,00 €

80% a viac

540,00 €

Maximálna výška príspevku je 200.000,00 Eur mesačne

Výpočet poklesu tržieb:

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

 • Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. marec 2020 a marec 2019)
 • Porovnáva sa  tržba za vykazovaný mesiac s priemernou tržbou za minulý rok (1/12 z celkových tržieb v roku 2019). Tento spôsob môže použiť iba subjekt, ktorý vykonával zárobkovú činnosť celý rok 2019
 • Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s februárom 2020 – platí pre tých, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

O ďalších zmenách vás budeme priebežne informovať. Sledujte nás na Facebooku

Autor: Mgr. Michal Urban - Advokátska kancelária ŠKODA LEGAL.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

STĹPČEK PETRA TKAČENKA

A prečo len predavačky, súdruhovia?

Buďme radi, že nás nebudú kontrolovať, či sa venujeme rodinnému životu.


Už ste čítali?