Kde a ako žiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca

Autor: Veronika Puškár Škodová | 9.4.2020 o 8:02 | (upravené 9.4.2020 o 16:11) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  684x

Zamestnávateľ, aj SŽČO ako zamestnávateľ, má možnosť podať žiadosť o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca. Aké podmienky musí žiadateľ spĺňať a kde si môže podať žiadosť sa dozviete v článku.  

Od 6.4.2020 má zamestnávateľ a SZČO - zamestnávateľ, ktorého prevádzka bola zatvorená na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva slovenskej republiky možnosť podať žiadosti o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca prostredníctvom internetovej stránky: https://www.neprepustaj.sk/ alebo https://www.pomahameludom.sk/

Prehlasuje sa čestným prehlásením, pričom kontrola správnosti bude prebiehať až následne, aktuálne dostane príspevok každý, kto o to požiada.  Upozorňujeme však, že v prípade nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti, môže byť táto skutočnosť klasifikovaná ako podvod alebo subvenčný podvod, čo predstavuje trestný čin s trestnoprávnymi dôsledkami. Žiadateľ by bol v takomto prípade zároveň povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok.

Aké podmienky musí spĺňať žiadateľ?

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020
 • Subjekty verejnej správy nemajú nárok na príspevok
 • Subjekty, ktoré nemajú zamestnancov nemajú nárok na príspevok
 • Príspevok je možné žiadať len na zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020
 • Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku
 • O príspevok môže požiadať len zamestnávateľ alebo SZČO- zamestnávateľ, ktorý vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku (za marec je možnosť aj 60% v prípade, že bolo uzatvorená dohoda so zástupcami zamestnancov)
 • zamestnanci nie sú vo výpovednej lehote alebo nepoberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia
 • na zamestnancov nie je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach
 • splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom

Kde sa žiadosť podáva?

Na stránke www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk je možné stiahnuť Žiadosť o poskytnutie príspevku a Výkaz pre priznanie príspevku. Predmetné dokumenty je potrebné stiahnuť do počítača, vyplniť a následne zaslať prostredníctvom:

 • portálu Slovensko.sk, ak máte aktivovanú schránku a zriadený elektronický podpis
 • e-mailom na adresu príslušného úradu práce

len výnimočne:

 • poštou na adresu príslušného úradu práce
 • osobne v podateľni príslušného úradu práce

Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, žiadosť na úrad práce podáva, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo.

Do kedy je potrebné podať žiadosť?

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku. Za mesiac marec je potrebné podať žiadosti do 30.4.2020

Maximálna výška príspevku?

Do výšky vyplatenej náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80% jeho priemerného zárobku, maximálne vo výške 1.100,00 Eur

Kto sa nepovažuje za zamestnanca a teda príspevok sa naňho nevzťahuje?

 • Fyzická osoba vykonávajúca prácu na základe dohody o vykonaní práce
 • Fyzická osoba vykonávajúca prácu na základe dohody o pracovnej činnosti
 • Fyzická osoba vykonávajúca prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov
 • Konateľ, ktorý nemá pracovno-právny vzťah so spoločnosť a dostáva iba odmenu za výkon funkcie
 • Spoločníci bez pracovnej zmluvy
 • Dobrovoľníci a spolupracujúce osoby (manžel/ka, deti, rodičia)
 • Osoby vykonávajúce činnosti v zmysle zmlúv upravených v OZ 

Možnosť podania žiadosti zamestnávateľa a SZČO - zamestnávateľa, ktorým poklesli tržby alebo nemôžu zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa budú sprístupnené 13.4.2020 

O ďalších zmenách vás budeme priebežne informovať. Sledujte nás na Facebooku

Autor: Mgr. Michal Urban - Advokátska kancelária ŠKODA LEGAL.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

STĹPČEK PETRA TKAČENKA

A prečo len predavačky, súdruhovia?

Buďme radi, že nás nebudú kontrolovať, či sa venujeme rodinnému životu.


Už ste čítali?